СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

"ОДЕСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Одеса 2014

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" (надалі - Установа) є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

            міст області, інтереси яких представляє Одеська обласна рада (далі - Власник) в межах повноважень, визначених законодавством України.

1.2.      Постійний контроль за виконанням статутних завдань Установи здійснює управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації (далі - орган управління). Орган управління є

            відповідальним за належне виконання функцій контролю шодо діяльності Установи. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Установи здійснює орган

            управління та управління обласної ради з майнових відносин (далі - уповноважений орган Власника»,

1.3.      Найменування Установи: повне - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ", скорочене - КУ "ОМСШМД".

1.4.      Місцезнаходження Установи: 65082. Одеська обл., місто Одеса, провулок Валіховський, будинок 10.

1.5.      Установа є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче,

            повинні бути узгоджені з органом управління та уповноваженим органом Власника, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у судах. Установа має

            самостійний баланс, основний та інші рахунки, може мати рахунки в українських банках та у випадках, передбачених законодавством, в іноземних банках.

1.6.      У своїй діяльності Установа керується чинним законодавством, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Одеської обласної ради, розпорядженнями її голови, розпорядженнями

            голови Одеської обласної державної адміністрації, наказами органу управління та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.7.      Установа є неприбутковою та фінансується з бюджету.

1.8.      Установа має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.

1.9.      Установа не має в своєму складі інших юридичних осіб.

1.10.    Відносини Установи з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

1.11.    Установа має право (за погодженням з Власником та (або) ВІДПОВІДНО до рішень Власника) вступати до об'єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

1.12.    Установа, відповідно до рішень Власника, може мати в Україні та за ії кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами

            України та відповідних держав.

1.13.    Філії та представництва діють відповідно до положень про них, затверджених Власником, мають основні та обігові кошти за рахунок майна Установи.

1.14.    Установа додержується форм, систем та розміру оплати праці, узгоджених з органом управління, забезпечуючи при цьому робітникам гарантований законодавством України мінімальний розмір

            оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту.

1.15.    Установа веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

1.16.    Установа повинна заздалегідь узгоджувати з органом управління щорічні та квартальні плани роботи, кошториси та калькуляції на власні роботи та послуги. Калькуляції Установи повинні бути

            затвердженими її керівником, а також узгодженими з уповноваженим органом Власника. Робота без відповідного узгодження планів та калькуляцій не допускається.

1.17.    Установа щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно надає органу управління та уповноваженому органу Власника звіт про виконання узгоджених органом управління

            планових завдань, копії щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально у 20-ти денний строк з дня закінчення звітного кварталу - розгорнуту довідку про  результати власної

            фінансово-господарської діяльності, включаючи відомості про фактичні надходження та витрати з реєстром відповідних договорів.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1.      Основною метою діяльності Установи є забезпечення постійної готовності бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригади) до надання екстреної (швидкої) медичної допомоги у

            цілодобовому режимі на території міста Одеси.

2.2.      Основними завданнями Установи є:

2.2.1.   забезпечення надання екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам згідно з нормативом прибуття бригад до місця події;

2.2.2.   забезпечення транспортування осіб, які перебувають у невідкладному стані та потребують обов'язкового медичного супроводу до закладів охорони здоров'я;

2.2.3.   участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

2.2.4.   надання екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам незалежно від місця проживання за викликами, переданими оперативно-диспетчерською службою, а також у разі особистого звернення

            осіб, які перебувають у невідкладному стані та потребують надання екстреної (швидкої) медичної допомоги, або працівників правоохоронних та аварійно-рятувальних підрозділів до працівників

            станції,  підстанції (відділення), пункту постійна або тимчасового базування бригад;

2.2.5.   надання екстреної (швидкої) медичної допомоги бригада» відповідно до затверджених порядків, протоколів та стандартів;

2.2.6.   госпіталізація до закладів охорони здоров'я осіб, які перебувають невідкладному стані та потребують надання екстреної (швидкої) медичної допомоги;

2.2.7.   доставка до закладів охорони здоров'я хворих, 4 постраждали вагітних та немовлят, які потребують надання медичної допомоги в умов; стаціонару;

2.2.8.   підготовка та направлення бригад для участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2.2.9.   раціональне використання бригадами та оновлення запас лікарських, наркотичних та психотропних засобів, перев'язувальних матеріалі виробів медичного призначення;

2.2.10. інформування оперативно-диспетчерської служби та органи управління про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

2.2.11. забезпечення взаємодії працівників бригад з медичним персоналом закладів охорони здоров'я, співробітниками правоохоронних органів, особовим складом аварійно-рятувальних підрозділів під

            час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

2.2.12. запровадження прогресивних методів діагностики та лікування передового досвіду та наукової організації праці;

2.2.13. здійснення  санітарно-гігієнічних, протиепідемічних протипожежних заходів та дотримання правил техніки безпеки;

2.2.14. забезпечення безперервності та послідовності надання екстреної (швидкої) медичної допомоги під час госпіталізації пацієнтів до заклад охорони здоров'я;

2.2.15. здійснення щоденного контролю за раціональним використанню спеціалізованих санітарних транспортних засобів, їх технічним станом забезпеченням паливно-мастильними матеріалами.

2.3.      Предметом діяльності Установи є:

2.3.1.   здійснення медичної практики;

2.3.2.   провадження діяльності, передбаченої Статутом та у порядку встановленому чинним законодавством України, пов'язаної з придбання перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням,

            знищенні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2.3.3.   надання консультаційно-інформаційної допомоги населенню;

2.3.4.   підготовка та підвищення кваліфікації працівників Установи;

2.3.5.   ведення облікової статистичної документації.

2.4.      Установа може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання її основної статутної діяльності.

2.5.      Установа може надавати платні послуги в порядку і межа встановлених чинним законодавством. Калькуляції на такі послуги повинні бути узгодженими з органом управління та уповноваженим

            органом Власника

2.6.      Установа формує свою господарську, фінансову іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених органом управління. виключно на підставі законодавства України з дотриманням

            положень, встановлених цим Статутом.

2.7.      Установа має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним

            законодавством України.

2.8.      Для забезпечення виконання покладених  на Установу завдань, зобов'язань Установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за

            відповідною інформацією.

 

3. МАЙНО УСТАНОВИ

3.1.      Майно Установи належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області та закріплене за Установою на праві оперативного управління.

3.2.      Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на її самостійному балансі.

3.3.      Майно, яке придбала чи отримала Установа внаслідок власної господарської діяльності, належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області.

3.4.      Майно Установи не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим

            або відчуженим на інших підставах без згоди органу управління та погодження уповноваженого органу Власника. Списання майна Установи проводиться також лише за згодою органу

            управління та погодженням уповноваженого органу Власника.

 

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1.      Винятковою компетенцією Власника є:

4.1.1.   прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Установи;

4.1.2.   визначення основних напрямків діяльності Установи;

4.1.3.   прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій, а також затвердження положень про них;

4.1.4.   прийняття рішення про призначення керівника Установи, продовження строку дії укладеного з ним контракту та його звільнення з підстав порушення ним положень законодавства України, умов

            контракту та цього статуту.

4.2.      Установа визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за узгодженням з органом управління. Орган управління контролює достовірність

            проведення щорічних інвентаризацій майна Установи, погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків Установи.

43.       Керівництво поточною діяльністю Установи здійснює Головний лікар, призначений на підставі відповідного рішення обласної ради та з яким укладений контракт головою обласної державної

            адміністрації (далі - Наймач).

4.3.1.    Головний лікар може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту з підстав, визначених контрактом та (або) чинним законодавством.

4.3.2.    Головний лікар підзвітний Власнику, Наймачу та органу управління з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи, несе перед ними

            відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

4.3.3.   Головний лікар діє без доручення від імені і в інтересах Установи на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, у державних органах, органах державної влади та

            місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на Установу завдань та функцій, контролює їх виконання.

4.3.4.   Головний лікар в межах узгоджених з органом управління плановий завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності Установи за винятком тих питань

            що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції органу управління, Власника чи уповноваженого ним органу або потребують відповідного узгодження.

4.3.5.   Головний лікар за згодою органу управління та обов'язковим погодженням з уповноваженим органом Власника вирішує питання застави, оренди, суборенди, безоплатного користування,

            списання, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, передачі або відчуження на інших підставах майна Установи або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє

            вищезазначені дії.

4.4.      Установа за узгодженням з органом управління визначає власну структуру та встановлює штатний розклад відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5.      На вимогу органу управління або уповноваженого органу Власника Установа у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

       

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

5.1.      Трудовий колектив Установи становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Установою

            згідно з чинного  законодавством України.

5.2.      Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема, питана робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій регулюються трудовими договорами, колективним

            договором, внутрішнім актами Установи та законодавством України в межах затверджених  кошторисів.

5.3.      Установа в межах затверджених  кошторисів може на договірних засадах  залучати до своєї роботи  спеціалістів (зокрема,  іноземних) та формувати тимчасові творчі   (трудові) колективи.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

6.1      Припинення діяльності Установи відбувається шляхом її реорганізації  (злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Власника або ліквідації в порядку, визначеному

           законодавством України. При  реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків Установи до її правонаступника.ліквідація Установи здійснюється: за рішенням Власника; за

           рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом.

6.2.     Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно зо вимог чинного законодавства.

6.3.     З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Установи, а повноваження Головного лікаря припиняються.

6.4.     Установа є ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.      Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов'язків Установи протягом усього періоду її функціонування.

7.2.      Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.

7.3.      Цей статут складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

На главную страницу